Hopp til hovedinnhold

Kilder

• Bastrup, Olav Rune Ekeland og Aage Georg Sivertsen (1996), En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge. (Oslo: Universitetsforlaget).

• Barthelemy, Mary (2000), Spelemannen Karl fant – legende og historikk,
Norsk folkemusikkslags skrifter Nr. 13–1999, s 32-62. (Oslo: Norsk Folkemusikklag).

• Barthelemy, Mary (2007), På sporet av den legendariske «Fant Karl». (Røros: Rørosmuseet).

• Dyrlund, F. (1872), Tatere og natmandsfolk i Danmark, betragtede med hensyn til samfundsforholdene i det hele. Senere utgave: Dyrlund, F. (2010), Tatere og natmandsfolk i Danmark. (København: Kessinger Publishing: LLC)
 
• Egeland, Ånon (2000), Fanten og Fenta – slåttetradisjoner med tilknytning til de reisende, sett fra et Agderperspektiv». Norsk Folkemusikklags skrifter Nr. 13–1999. s 63-70. (Oslo: Norsk Folkemusikklag).

• Etzler, Allan (1944), Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige. (Stockholm).

• Flekstad, Kaspar (1949), Omstreifere og sigøynere: Studier over fantefolkets opprinnelse. Bidrag til nordisk kriminologi. (Oslo: Aschehoug).

• Grønoset, Dagfinn (1974), Tater-Milla. Stor Johans datter. (Oslo: Aschehoug & Co).

• Haave, Per (2015), Sterilisering av kvinner fra Svanviken arbeidskoloni (1949-1970), i vedlegg til NOU 2015:7, Vedlegg 18 side 545-553.

• Haave, Per (2015), Tatere/Romanifolk under Misjonen og psykiatrien, i vedlegg til NOU 2015:7, Vedlegg 19 side 555-571.

• Hvinden, Bjørn (red.) (2000), Romanifolket og det norske samfunnet: Følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet. (Bergen: Fagbokforlaget).

• Hvinden, Bjørn (2001), Storsamfunn og minoritet; Sammendrag av resultatene av delprogram om romanifolket taterne og det norske samfunnet. (Oslo: Norges forskningsråd).

• Lund, Anne Carine Bonnevie (2009), Bruk av IKT for tatere som reiser. (Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning).

• Lillehammer, Arnvid (2004), Møte mellom reisende og fastboende mellom 1700 og 1880, i Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. Ola Alsvik (red.). (Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt).

• Lyngstad, Oscar (1947), Landeveiens Folk i Norge. (Oslo: Norsk misjon blant hjemløse).
• Mathiassen Skou, Martin J. (1893), Paa Fantestien – Erindringer og Oplevelser (1893-1917).

• Marvik, Ellen Marie (1983), Et merke ble satt på personer og slekter. Hovedoppgave i sosialantropologi. (Oslo: Universitetet i Oslo).

• Minken, Anne (2009), Tatere i Norden før 1850. Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller. Avhandling levert for graden philosophiae doctor. (Tromsø: Universitetet i Tromsø).

• Moe, Tore Lande (1975), Omstreifande grupper i Noreg. Deira familiestruktur, handverk, handel og tenester, især det 19. og 20. århundre. Magisteravhandling i etnologi. (Oslo: Universitetet i Oslo:).

• Møller, Arvid (1974), Taterdronningen. Marie-Lovinie Oliversen, Stor- Johans datter. (Oslo: Luther forlag).

• Møystad, Mari Østhaug (2008), Den lange veien fra reisende til bofast til bofast. Heimen nr. 1/2008, side 57-70.

• Møystad, Mari Østhaug (2015), Taterne i Solør vil bli fastboende, men buroen hindrer dem i å kjøpe jord». En undersøkelse av kommunene Våler, Åsnes og Grues behandling av søknader fra taterne om bolig, konsesjon og lån til bolig i perioden 1945-1970. Vedlegg til NOU 2015:7 Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Vedlegg 15, side 455-475.

• Møystad, Mari Østhaug (2015), «Strenghet og mildhet må gå hånd i hånd». Norsk misjon blant hjemløses bosettingspolitikk overfor familier av omstreiferslekt i perioden mellom 1907 og 1908. Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og motstand, Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Vedlegg 16, side 476-507.

• Møystad, Mari Østhaug (2016), «I dit ansikts sved skal du æde dit brød». Disiplinering og assimilering av tatere på Savnviken arbeidskoloni 1908-1989. Arbeiderhistorie 2016, s. 137-161.

• NOU 2015: 7, Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 og fram til i dag. (Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. www.regjeringen.no). Se også Vedlegg til NOU 2015:7.

• Pettersen, Karen-Sofie (2005), Tatere og misjonen. Mangfold, makt og motstand. (Oslo: Nova rapport ).

• Paulsen, Grethe Vie (2006), De båtreisende på Vestlandet- romanifolket som kom sjøveien. (Haugalendingen: Årbok for Haugelandsmuseene).

• Ribsskog, Øyvin (1945), Hemmelige språk og tegn. (Oslo: Tanum).

• Scharffenberg, Johan (1930), Omstreiferondet, Arbeiderbladet.

• Sundt, Eilert (1950, 1974), Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge. Første opplag 1850. (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag).

• Schlüter, Ragnhild (1993), De reisende — En norsk minoritets historie og kultur. (Oslo: Ad Notam Gyldendal).

• Schou, M. J. (1893), Paa Fantestien. (Kristiania).

• Stortingsmelding nr. 15 (2000-2001), Nasjonale minoriteter i Noreg. Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar. (Oslo: Kommunal og moderniseringsdepartementet).

• Thedens, Hans Hinrich (2008), De reisendes musikk. Norsk folkemusikklags skrifter nr. 14. (Oslo: Norsk Folkemusikklag).

• Winge, Harald red. (1995), Fantefortegnelsen 1862. (Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt).


Avisartikler

•    Glåmdalen 15.5. 1946: Taterne og hestehold.

•    Dagbladet 23.06. 1951: Taterne bytter hestene med biler og sykler.

•    Stiftstiende 06.11.1963: Er Våler i Solør blitt Hedmarks Little Rock?

•    Hedemarkens Amtstiende 11.08.1952: Taterne i Solør vil bli fastboende, men buroen’ hindrer dem i å få kjøpe jord.Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1